Meyve Ve Sebze Raflarında Zeytin Satılması

Meyve Ve Sebze İle birlikte Neler Satılır?

Günümüzde işletmelerin karlılık oranları düştüğü için mevcut ürünlerinin yanlarında ek ürünler de koymaktadırlar. Meyve ve sebze satan işletmelere  en uygun ürünlerden biri  ise zeytindir. Aynı meyve ve sebze gibi bu gıdalarımızda sofralarımızın en temel unsurlarıdır. Özüne bakıldığı zaman işletmelerde fire oranı en düşün gıdadır. Uzun süreler bozulmaz. Çürümez.

Peki sofralarımızın özellikle sabahları kahvaltılarımızın en temel baş tacı zeytinimizi nasıl ve nerede sunmalıyız. Bir meyve sebze satan bir dükkanda nasıl yapılır bu iş ?

Meyve ve Sebze İle Zeytin Satılması?

Konu bir ürünü bir köşede satmaksa her şekilde olur. Fakat gerek devamlılığı gerek se kalitesi hiç bir zaman istenildiği seviyede olmayacaktır. Bunun için mutlaka özel çalışmalar yapmakta fayda vardır. Her şeyden Önce bu konuyu ciddiye almakta fayda vardır.

Kim i

stemez ki çok fazla işletme eforu harcamadan değişik ürünleri de satış gamına katmak. Ama çözüm olarak yanlış hamle yapılırsa da güzelim işletmeler ardiye depolarına dönmektedir.

 

For English

What to Sell with Fruits and Vegetables?

Today, since the profitability rates of the enterprises have decreased, they add additional products to their existing products. One of the most suitable products for businesses selling fruit and vegetables is olives. Just like fruits and vegetables, these foods are the most basic elements of our tables. Considering its essence, it is the food with the lowest waste rate in businesses. It does not deteriorate for long periods of time. Incorruptible.

So, how and where should we present our olives, the most basic crown of our breakfasts, especially in the mornings? How can this be done in a fruit and vegetable shop?

Selling Fruits and Vegetables and Olives?

 

If the subject is to sell a product in a corner, it will happen anyway. However, both its continuity and quality will never be at the desired level. For this, it is definitely useful to do special studies. First of all, it is useful to take this issue seriously.

Who wouldn’t want to add different products to their sales range without spending too much business effort. But even if the wrong move is made as a solution, beautiful businesses return to their warehouses.

 

Für Deutsch

Was mit Obst und Gemüse verkaufen?

Da die Rentabilitätsraten der Unternehmen heute gesunken sind, fügen sie ihren bestehenden Produkten zusätzliche Produkte hinzu. Eines der am besten geeigneten Produkte für Unternehmen, die Obst und Gemüse verkaufen, sind Oliven. Genau wie Obst und Gemüse sind diese Lebensmittel die grundlegendsten Elemente unserer Tische. In Anbetracht seiner Essenz ist es das Lebensmittel mit der niedrigsten Abfallrate in Unternehmen. Es verschlechtert sich nicht über längere Zeit. Unbestechlich.

Also, wie und wo sollten wir unsere Oliven, die einfachste Krönung unseres Frühstücks, besonders morgens, präsentieren? Wie geht das in einem Obst- und Gemüseladen?

Obst und Gemüse und Oliven verkaufen?

 

Wenn es darum geht, ein Produkt in einer Ecke zu verkaufen, wird es trotzdem passieren. Kontinuität und Qualität werden jedoch nie das gewünschte Niveau erreichen. Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll, spezielle Studien zu machen. Zunächst einmal ist es sinnvoll, dieses Thema ernst zu nehmen.

Wer möchte nicht ohne großen geschäftlichen Aufwand unterschiedliche Produkte in sein Verkaufssortiment aufnehmen. Aber selbst wenn als Lösung der falsche Schritt gemacht wird, kehren schöne Unternehmen in ihre Lager zurück.
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgiEk çeviri bilgileri için kaynak metin gerekli
Geri bildirim gönder
Yan paneller