Wall Shelves

 • Fruit and vegetable shelf (PR 1)

  It is a modular green grocery store that will allow the markets to constantly change. These are used in the walls of the markets. At the same time, the system can be harmonized within the central area. The metal modular system grove rack pr-1 is one of the most active grocery stores. Whether it is dried fruit or vegetable, fresh fruits and vegetables can be displayed on the booth at any time.

  The Pr-1 model can be made both modular system and long-term woodworking at any time.

  The Pr-1 grocery counter system is made water-rejuvenated and transformed into a green section, and no changes are made to the structure of the system.

  At the same time, the ventilation holes on the system can be revised and the sale of products such as potatoes can be provided. If it is desired to be transformed into a watermelon reyon, the system gains depth with a special basket and is strengthened at the same time.

   

  Some fruits and vegetables produce ethylene gas during maturation. This shortens the shelf life of other fruits and vegetables that you keep together. For example, fruits such as apples, pears, apricots, bananas, kiwis, mangoes, peaches and plums produce ethylene, and their color changes as they mature. Therefore, potatoes should be kept away from ethylenically susceptible vegetables such as broccoli, carrots, cabbage and beans. Vegetables and fruits that should not be stored together according to the research:

  Apple and watermelon: Two fruits must be kept in the fridge, but kept away from each other since the elmen produce the ethylene water melon.
  3

  Onions and potatoes: Although the onion produces less ethylene, the potato tends to deteriorate from the smell of onion.
  4

  Banana and all other fruits and vegetables: Keep all fruits and vegetables away from bananas. Any side-by-side will cause a quick breakdown.
  5

  The fruits and vegetables that can be stored together are:
  Kiwi and avocado: After storing outside until it matures, put it in the refrigerator to protect it.
  6

  Tomatoes and plums: Keep them in the fridge, but bring them to room temperature before eating for the best taste.
  7

  Nectarine, peach and apricot: At room temperature it will make you taste sweet, but putting it too early in the refrigerator will lose its taste.
  8

 • Fruit and Vegetable Shelf wall models (GM-1)

  This system was invented by shopping sites on the internet, of course, there is a very analog history. Even if they are very irrelevant ones, you might think that you are doing good to them when they put rolls of milk on the side of the corn cereal, cat rolls. But did you really need those suits?

  PRICE LABELS

  Do you ever see the full price on labels in supermarkets? The end of the prices is either 99 kuruş or 49 kuruş. Because 4 pounds 99 cents a product actually 5 pounds in practice, even if your brain prefer to perceive 4. Moreover, the price tag does not write currency. “Only 4.99!” You feel less you spend money without currency

  market10
  MANEVRA CHALLENGE

  When you accidentally enter a corridor, can you easily turn without turning your car right and left? Probably not. Instead, you have to go to the end of the corridor and continue from there. And maybe you can get something that you do not realize you need. Would not it be nice?

  Tactics Used by Markets to Make More Shopping
  11 months ago
  When you go shopping for food, are you always picking out the ones you need, or are you ever going to fill up a lot of bags when you are not on your mind? If you're in the second group, do not worry. A lot of people have the same problem with you. Here are the tactics that supermarkets will push you to make more shopping …
  one
  Place of the vegetable-fruit ranch

  Beautiful vegetables and fruits that are very useful for your health may not be so useful for your wallet. You ask why? Because the markete does not enter, the colorful image of the fruit-vegetable benches that are coming out of us makes us spend more money. When we see colorful vegetables and fruits, we are cheerful and we tend to spend more money. Moreover, we do not feel so bad when we extend our gratuity to the ready-to-eat snacks that are on our shelves when we fill our cartons with healthy ingredients first.

 • Prateleiras De Frutas e Vegetais (Code:Gr-1)

  Im Why Did I Buy It Now?? Dedirten Supermarket Cheats
  We all went to the store to buy a piece of yogurt and we went out with bags.
  Then we ask ourselves urt I wonder if yogurt? Ar he said.
  So what's going on with yogurt getting so confused? What is the number of these supermarkets that are changing our habits at a time when we are doing our shopping in Istanbul from the market places?
  We recommend that you read the song by listening to this song so that you feel at the supermarket

  There is usually no window in the supermarkets outside the entrance
  The reason for this is to get away from the outside world and focus on shopping.
  Products such as yogurt, milk and bread are dense in daily consumption.

  The reason for this is to take yogurt while you visit other sections
  There's a colorful harmony at your eye level while you're walking around the gates to get yogurt

  This triggers your sense of ownership / acquisition

  There are fresh product sections right at the entrance to the supermarkets

  Research has shown that people start to visit the product right. At the entrance, fresh products (flowers, vegetables, fruits, etc.) appear on the right, creating a fresh perception for other products.
  The product on the right is usually more expensive than the two products on the same shelf

  The reason for this is due to our perception of our right-hand side.
  Shopping carts are larger than they should be

  The big shopping cart gives you a message of ”I can shop more” or yap I didn't get too much ”
  The prices of the products are as follows: fiyat Detergent only 19.90 TL Etiket

   

  Im Cén fáth go ndearna mé é a cheannach anois? Ceachtanna Ollmhargadh a Dhéanamh
  Chuaigh muid go léir ar an siopa le píosa iógart a cheannach agus chuaigh muid amach le málaí.
  Ansin iarrfaimid féin urt N'fheadar an bhfuil iógart? Ar a dúirt sé.
  Mar sin, cad atá ar siúl leis an iógart a bheith chomh mearbhall? Cad é líon na n-ollmhargaí seo atá ag athrú ár nósanna ag tráth a ndéanaimid ár siopadóireacht in Iostanbúl ó na háiteanna margaidh?
  Molaimid duit an t-amhrán a léamh trí éisteacht leis an amhrán seo ionas gur bhraitheann tú ag an ollmhargadh

  De ghnáth níl aon fhuinneog sna ollmhargaí lasmuigh den mbealach isteach
  Is é an chúis atá leis seo ná dul amach ón saol lasmuigh agus díriú ar siopadóireacht.
  Tá táirgí cosúil le iógart, bainne agus arán dlúth i gcaitheamh laethúil.

  Is é an chúis atá leis seo iogart a ghlacadh agus tú ag tabhairt cuairt ar ailt eile
  Tá teacht ildaite ar do leibhéal súl agus tú ag siúl timpeall na geataí chun iógart a fháil

  Cuireann sé seo le do chiall úinéireachta / éadála

  Tá rannóga táirgí úr ceart ag an mbealach isteach chuig na ollmhargaí

  Léirigh taighde go dtosaíonn daoine chun cuairt a thabhairt ar an táirge ceart. Ag an mbealach isteach, feictear táirgí úra (bláthanna, glasraí, torthaí, srl.) Ar dheis, rud a chruthaíonn dearcadh úr le haghaidh táirgí eile.
  Is gnách an táirge ar dheis níos costasaí ná an dá tháirge ar an seilf céanna

  Is é an chúis atá leis seo mar gheall ar ár dtuairim ar ár taobh dheis.
  Tá cairteacha siopadóireachta níos mó ná mar ba chóir dóibh a bheith

  Tugann an cairt siopadóireachta mór teachtaireacht duit “Is féidir liom níos mó a thionól” nó ní raibh mé ag iomarca ”
  Is iad seo a leanas praghsanna na dtáirgí: glantach fiyat ach 19.90 TL Etiket

   

  Jag varför köpte jag det nu? Dedirten Supermarket Cheats
  Vi gick alla till affären för att köpa en yoghurt och vi gick ut med väskor.
  Då frågar vi oss själva, jag undrar om yoghurt? Ar sa han.
  Så vad händer med yoghurt blir så förvirrad? Vad är antalet av dessa stormarknader som förändrar våra vanor i en tid då vi handlar i Istanbul från marknadsplatserna?
  Vi rekommenderar att du läser låten genom att lyssna på den här sången så att du känner dig i snabbköpet

  Det finns vanligtvis inget fönster i stormarknaderna utanför ingången
  Anledningen till detta är att komma bort från omvärlden och fokusera på shopping.
  Produkter som yoghurt, mjölk och bröd är täta i daglig konsumtion.

  Anledningen till detta är att ta yoghurt medan du besöker andra avsnitt
  Det finns en färgstark harmoni på ögonivå medan du går runt portarna för att få yoghurt

  Detta utlöser din känsla av ägande / förvärv

  Det finns fina produktsektioner precis vid ingången till stormarknaderna

  Forskning har visat att människor börjar besöka produkten rätt. Vid ingången visas färska produkter (blommor, grönsaker, frukt etc.) till höger och skapar en ny uppfattning om andra produkter.
  Produkten till höger är vanligtvis dyrare än de två produkterna på samma hyllplan

  Anledningen till detta beror på vår uppfattning om vår högra sida.
  Varukorgar är större än de borde vara

  Den stora kundvagnen ger dig ett meddelande om “Jag kan handla mer” eller jag fick inte för mycket ”
  Priserna på produkterna är följande: fiyat rengöringsmedel endast 19.90 TL Etikett

  Ég var þess vegna að ég keypti það núna? Dedirten Supermarket Cheats
  Við fórum öll í búðina til að kaupa jógúrt og við fórum út með töskur.
  Þá spyrjum við okkur urt Ég velti því fyrir jógúrt? Ar sagði hann.
  Svo hvað er að gerast með jógúrt að verða svo ruglaður? Hver er fjöldi þessara matvöruverslana sem eru að breyta venjum okkar á þeim tíma þegar við erum að versla í Istanbúl frá markaðsstöðum?
  Við mælum með að þú lesir lagið með því að hlusta á þetta lag þannig að þú finnir í matvörubúðinni

  Það er yfirleitt engin gluggi í matvöruverslunum utan við innganginn
  Ástæðan fyrir þessu er að koma í burtu frá umheiminum og leggja áherslu á að versla.
  Vörur eins og jógúrt, mjólk og brauð eru þétt í daglegu neyslu.

  Ástæðan fyrir þessu er að taka jógúrt á meðan þú heimsækir aðra hluti
  Það er litrík samhljómur á augnhæðinni en þú ert að ganga um hliðin til að fá jógúrt

  Þetta vekur athygli þína á eignarhaldi / kaupum

  Það eru ferskar vöruflokkar rétt við innganginn að matvöruverslunum

  Rannsóknir hafa sýnt að fólk byrjar að heimsækja vöruna rétt. Við innganginn birtast ferskar vörur (blóm, grænmeti, ávextir osfrv.) Til hægri og skapa nýja skynjun fyrir aðrar vörur.
  Vöran til hægri er yfirleitt dýrari en tvær vörur á sömu hillu

  Ástæðan fyrir þessu er vegna skynjun okkar á hægri hönd.
  Innkaupakörfu eru stærri en þeir ættu að vera

  Stór innkaupakörfubolti gefur þér skilaboð um “ég get verslað meira” eða já ég fékk ekki of mikið ”
  Verð á vörunum er sem hér segir: Fiyat Þvottaefni aðeins 19,90 TL Etiket

   

 • Epicerie( Code:Pr-62)

  WHY USE HOURS?

  Beautiful vegetables and fruits that are very useful for your health may not be so useful for your wallet. You ask why? Because the markete does not enter, the colorful image of the fruit-vegetable benches that are coming out of us makes us spend more money. When we see colorful vegetables and fruits, we are cheerful and we tend to spend more money. Moreover, we do not feel so bad when we extend our gratuity to the ready-to-eat snacks that are on our shelves when we fill our cartons with healthy ingredients first.

  CHANGES IN EXPENSIVE PERCEPTION
  Supermarkets are targeted at high-priced, expensive products, put next to extremely expensive hybrids that will not be a problem to sell less. So you would say “Aa is not so bad”. As a matter of fact, you say exactly that, you are already out of something that you would give up buying because it is expensive.

  SALES BY BUSINESS

  By opposing the calls of all the harmful food, you took your needs and came to the shore. You are facing a new test. He stands next to the chocolate bar where you turn your head three times and why you can not resist this time. This is called “ego depletion”. Your sources of control are already limited and are consumed over time. When you say “We came to the Kas, now we are comfortable” you are caught off guard.

  DAR KASA CORRIDOR

  The reason why the corridors of the cashiers that are constantly from the left to the right are constantly being narrowed is that you have to buy the necessities that you can not find a place to leave if you want to leave unnecessary things at the last minute.

   

  Warum Stunden?

  Schönes Gemüse und Früchte, die sehr nützlich für Ihre Gesundheit sind, sind möglicherweise nicht so nützlich für Ihren Geldbeutel. Warum? Wegen uns gegen die Obst- und Gemüsestände bald wie Sie den Laden buntes Bild geben, die uns mehr Geld ausgeben macht. Wenn wir farbenfrohes Gemüse und Obst sehen, sind wir fröhlich und neigen dazu, mehr Geld auszugeben. Außerdem wir unseren Warenkorb mit gesunden Zutaten vor füllen in den kommenden Regalen zu Junk-Food konfrontieren, während auch erweitern unsere Hände fühlen sich nicht so schlecht.

  ÄNDERUNGEN IN DER GEWISSEN WAHRNEHMUNG
  sehr teuer in Supermärkten verkauften Produkte gezielt, wird nicht Gegenstand der nächsten Ausgabe zu teuer weniger homogen zu verkaufen. Du würdest also sagen “Aa ist nicht so schlecht”. Tatsächlich ist dies genau das, was Sie auch sagen, dass Sie normalerweise nur etwas aus geschehen nehmen Sie so teuer bekommen aufgeben.

  VERKAUF NACH GESCHÄFT

  Indem Sie sich den Rufen aller schädlichen Nahrungsmittel widersetzten, nahmen Sie Ihre Bedürfnisse und kamen ans Ufer. Sie stehen vor einem neuen Test. Er steht neben dem Schokoriegel, wo du dreimal den Kopf drehst und warum du dieser Zeit nicht widerstehen kannst. Dies wird “Ego Depletion” genannt. Ihre Kontrollmöglichkeiten sind bereits begrenzt und werden im Laufe der Zeit verbraucht. Wenn du sagst “Wir sind zum Kas gekommen, jetzt fühlen wir uns wohl”, bist du unvorbereitet.

  DAR KASA KORRIDOR

  Er verließ die rechte Seite des Junk, die konsequent von viel von dem schmalen Korridor des Chassis bewirken, unnötigen Dinge zu setzen, die Sie nicht den Platz, den Sie in letzter Minute verlassen will finden konnten, unbedingt ohne Kauf zielen.

   

  لماذا أستخدم ساعات؟

  قد لا تكون الخضروات والفواكه الجميلة المفيدة لصحتك مفيدة جدًا في محفظتك. لماذا؟ ولأن السوق لا يدخل ، فإن الصورة الملونة لمناضد الخضروات التي تخرج منا تجعلنا ننفق المزيد من المال. عندما نرى الخضروات والفاكهة الغنية بالألوان ، نحن مرتاحون ونميل إلى إنفاق المزيد من المال. علاوة على ذلك ، نحن لا نشعر بالسوء عندما نمد البقشيش إلى الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل على رفوفنا عندما نملأ علبنا بمكونات صحية أولاً.

  تغييرات في الجدارة
  تستهدف محلات السوبرماركت منتجات باهظة الثمن ومكلفة ، وتوضع بجانب سيارات هجينة باهظة الثمن ولن تكون مشكلة في بيع كميات أقل. لذلك قد تقول “أأ ليس سيئا للغاية”. في واقع الأمر ، أنت تقول ذلك بالضبط ، أنت بالفعل تخرج من شيء سوف تتخلى عنه لأنه باهظ الثمن.

  المبيعات حسب الأعمال

  من خلال معارضة مكالمات الطعام الضار ، أخذت احتياجاتك وجاءت إلى الشاطئ. أنت تواجه اختبارًا جديدًا. وهو يقف إلى جانب شريط الشوكولاتة حيث تدير رأسك ثلاث مرات ولماذا لا يمكنك مقاومة هذا الوقت. وهذا ما يسمى “استنزاف الذات”. مصادر التحكم الخاصة بك محدودة بالفعل ويتم استهلاكها مع مرور الوقت. عندما تقول “لقد جئنا إلى كاس ، الآن نحن مرتاحون” فأنت غاضب.

  داس كاسا ممر

  السبب في أن أروقة الصرافين التي هي باستمرار من اليسار إلى اليمين يتم تضييقها باستمرار هي أن عليك شراء الضروريات التي لا يمكنك أن تجد مكاناً لمغادرتها إذا أردت ترك أشياء غير ضرورية في اللحظة الأخيرة.

   

 • Basket with fruit and vegetable shelf (Code:Pr-10 )

  Die gefrorenen Früchte sollten ca. 2-3 Tage im Kühlschrank gelagert werden. Früchte sollten nicht auf die Rückseite von zu vielen Schränken geworfen werden, es sollte so nah wie möglich an der Tür sein. Der beste Ort zum Verstecken sind natürlich die Obst-Gemüse-Schubladen.

  Das Aufbewahren von Früchten in einer Plastiktüte reduziert den Kontakt mit anderen Lebensmitteln und Sauerstoff.

  Wenn sich der Plastikbeutel im Mund versteckt, sollte sichergestellt werden, dass der Beutel mit ein paar kleinen Löchern geöffnet wird. Sie werden also in Kontakt mit der Luft sein und länger frisch bleiben.

  Abgesehen davon ist ein gesünderer Trick; Die Früchte werden in Papiertücher gewickelt, dann wird der Beutel verschlossen und der Beutel offen gelassen.

  Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die von Ihnen gekauften Beutel sauber sind, wäre es besser, eine saubere Tüte zu schicken, bevor Sie die Früchte in den Kühlschrank stellen.

  Um die Haltbarkeit der Früchte zu verlängern, müssen Sie sie in kurzen Zeitabständen überprüfen und verhindern, dass sie andere verderben, indem sie faule und verdorbene werfen.

  Die Früchte sollten niemals gewaschen, geschält und in den Kühlschrank gestellt werden. Dies beschleunigt ihren Zerfall und führt dazu, dass sie sich schneller verschlechtern.

  Es kann auch einen Verlust von Vitaminen verursachen. Am gesündesten ist es, es abzuwaschen, bevor es konsumiert wird.

  Sobald einige Früchte gepflückt und in den Kühlschrank gestellt wurden, können sie weiter reifen.

  In der Zwischenzeit kann das Ethylengas, das sie lagern, ihre Haltbarkeit verringern. Wenn also alle Brennstoffe zusammengebracht werden, kann sich die Lebensdauer von Personen, die empfindlich sind, verringern. (Wir können uns auf Aprikosen, Bananen, Melonen und Birnen beziehen, die am meisten Ethylen produzieren.)

  Kleine und saftige Früchte wie Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren können tiefgefroren aufbewahrt werden.

  Bananen, Melonen und Orangen, wie zB Zimmertemperatur, können weiter reifen Früchte können an einem kühlen Ort außerhalb des Kühlschranks gelagert werden.

  Während Melone im Kühlschrank ihren Geschmack verlieren kann, kann sie den Bananengeschmack an andere Früchte weitergeben.

  Einige Samenfrüchte (Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, Schalen usw.) können bei Raumtemperatur gelagert werden, solange sie nicht zu weich sind und schnell konsumiert werden können; aber wenn sie beginnen sich zu konzentrieren und zu riechen, können sie in den Kühlschrank genommen und innerhalb von 4-5 Tagen konsumiert werden.

 • Obst und Gemüse Regal (Code :Pr-15)

  Ürün Galvanizli çelik ten üretilip oksitlenme özelliği minimize edilmiştir. Bununla beraber uygulanan özel
  elektrostatik boya ile de kullanım ömrünü üst seviyelere çıkarmaktayız.

  Malzeme özel olarak kendi bünyemizdeki makinalarla işlenip , özel yöntemlerle demonte özeliği kazandırılmıştır.
  Bu özelliği yardımıyla kolayca sökülüp , temizlenebilme , olası hasararda tamir edilebilme veya yenisiyle değiştirme
  yeteneği kazandırılmıştır.

  Ürün ahşap gibi işlemesi zor malzeme olmadığı için müşterimizin isteği doğrultusunda değişik uygulamalar yapılabilir.
  Örneğin; led ışıklandırma , Alt kısımlara kapak , sepet veya çekmece , fiyat etiketi gibi ….

  NOT : YERİNİZE UYGUN ÖZEL ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPABİLİRİZ

   

  التوابل لطيفة

  رائحة النقانق التي تحدثنا عنها في المقالة السابقة ، من ناحية ، رائحة الخبز الطازج في قسم منتجات المخابز ، من ناحية ، فمن المستحيل لجوعك إلى الجوع. أثبت العلم بالفعل أن الناس يقومون بمزيد من التسوق مقارنة بدولتهم المنفتحة. حسنًا ، إذا حصلت على حزمة من تلك الفطائر الجافة عندما وصلت إلى هنا ، فهل هذا سيئ؟ نعم ، عدنا مرة أخرى

  يتم إنتاج المنتج من الفولاذ المجلفن ويتم تقليل قدرته على الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ،
  مع الطلاء الكهروستاتيكي ، نحن نمد عمر الخدمة إلى المستويات العليا.

  يتم تصنيع هذه الماكينة خصيصًا من خلال آلاتنا الخاصة ويتم تخصيصها لتفكيكها باستخدام أساليب خاصة.
  تفكيكها أو تنظيفها أو إصلاحها أو استبدالها بسهولة عن طريق التلف المحتمل مع هذه المساعدة
  اكتسب القدرة.

  نظرًا لأن المنتج ليس مادة صعبة لمعالجة مثل الخشب ، يمكن إجراء العديد من التطبيقات وفقًا لطلب العميل.
  مثلا إضاءة LED ، غطاء القاع ، سلة أو درج ، سعرها ….

  ملاحظة: يمكننا انتاج قياساتنا الخاصة

   

  נייס תבלינים

  ריח הנקניקיות שדיברנו עליו במאמר הקודם, מצד אחד, ריח הלחמים הטריים במחלקת המאפים, מצד אחד, אי אפשר שבטנך תגיע לרעב. המדע כבר הוכיח כי אנשים עושים קניות יותר לעומת המדינה הפתוחה שלהם. ובכן, אם יש לך חבילה מן העוגות היבשות האלה כאשר הגעת לכאן, זה יהיה רע? ללא שם: כן, חזרנו שוב.

  המוצר מיוצר מפלדה מגולוונת ויכולת החמצון שלה ממוזער. בנוסף,
  עם צבע אלקטרוסטטי, אנו מרחיבים את חיי השירות לרמות העליונות.

  החומר הוא במכונה מיוחדת עם המכונות שלנו מותאם אישית לפרק עם שיטות מיוחדות.
  ניתן לפרק בקלות, לנקות, לתקן או להחליף את הנזק האפשרי בעזרתו
  רכשה את היכולת.

  בגלל המוצר הוא לא חומר קשה לעבד כמו עץ, יישומים שונים ניתן לבצע על פי בקשת הלקוח שלנו.
  למשל: תאורה LED, כיסוי תחתון, סל או מגירה, תג המחיר ….

  הערה: אנו יכולים לבצע את המדידות המיוחדות שלנו

  SPÍSÍ NICE

  An boladh ispíní ar lámh amháin againn atá luaite in airteagal roimhe seo, an boladh arán bhácáilte úr sa bácála aisle nach bhfuil sé dodhéanta ocras, do bholg ar an taobh amháin a rá. Sa chás go chothaithe daoine ocras, i gcomparáid leis an méid a dhéanann siad siopadóireacht níos san eolaíocht tá ag éirí cheana. Bhuel anseo tá mé réidh má fhaigheann tú pacáiste de crackers bheadh ​​dona? Yeah, táimid ar ais arís.

  Arb iad is sainairíonna sa mhéid is go táirgeadh an táirge ocsaídiúcháin craiceann chruaidh ghalbhánuithe a íoslaghdú. Ina theannta sin,
  le péint leictreastatach, leathnaimid saol na seirbhíse go dtí na leibhéil uachtaracha.

  Ábhar próiseáilte go speisialta le meaisíní inár dteach féin, Réamhamhairc dídhíolaimithe faighte ag modhanna speisialta.
  bhaint go héasca le cabhair an ghné seo, cleanability, a dheisiú nó a athsholáthar hasarar féideartha
  tá an cumas bainte amach aige.

  Toisc nach ábhar deacair é an táirge chun próiseáil a dhéanamh ar adhmad, is féidir iarratais éagsúla a dhéanamh de réir iarratais ár gcustaiméirí.
  m.sh. faoi ​​stiúir soilsithe, clúdach bun, cliabh nó drawer, tag praghas ….

  TABHAIR FAOI DEARA: FÉIDIR LE ÁR NUACHTANNA SPEISIALTA A CHUR CHUN

  ESPECIAS AGRADABLES

  El olor de la salchicha por un lado hemos mencionado en un artículo anterior, el olor del pan recién horneado en la panadería de pasillo no imposible hambre, el estómago diciendo por un lado. La ciencia ya ha demostrado que las personas están haciendo más compras en comparación con su estado de mente abierta. Bueno, si obtuviste un paquete de esos pasteles secos cuando llegaste aquí, ¿sería malo? Sí, estamos de vuelta.

  El producto se produce a partir de acero galvanizado y se minimiza su capacidad de oxidación. Además,
  con pintura electrostática, ampliamos la vida útil a los niveles superiores.

  El material está especialmente maquinado con nuestras propias máquinas y está personalizado para desmontarlo con métodos especiales.
  Fácil de desmontar, limpiar, reparar o reemplazar por posibles daños con esta ayuda
  ha ganado la habilidad.

  Debido a que el producto no es un material difícil de procesar como la madera, se pueden realizar varias aplicaciones de acuerdo con la solicitud de nuestro cliente.
  por ejemplo iluminación led, cubierta inferior, canasta o cajón, etiqueta de precio ….

  NOTA: PODEMOS PRODUCIR NUESTRAS MEDICIONES ESPECIALES

  NICE SPICES

  Den Geroch vun de Zoossiseren hunn mir am fréiere Artikel geschwat, op der enger Hand, de Geroch vu frësch gebakene Brout an der Bäckerproduktioun Rubrik, op der enger Säit, ass et net méiglech, datt de Mager zu Hunger ass. Wëssenschaft huet schon bewisen datt d’Leit méi Akafsween am Verglach mat hire geopferten Staat maachen. Bon, wann Dir e Package vun dësen Trockensteren kritt hues, wann Dir hei ass, wier et schlecht? Jo, mir sinn erëm do.

  D’Produkt ass aus galvaniséierte Stahl produzéiert an seng Oxidatiounskapazitéit ass miniméiert. Ausserdeem,
  mat elektrostatescher Faarf, verlängeren mir de Service-Liewen op déi iewescht Level.

  De Material gëtt speziell mat eise eegene Maschinnen a speziell fir ze démembléiere mat speziellen Methoden.
  Liicht ofgebaut, gemaach, reparéiert oder ersetzt duerch méiglech Schued mat dëser Hëllef
  huet d ‘Fäegkeet.

  Well de Produit net esou schwéier ass fir Holz wéi méiglech ze veraarbecht ze ginn, kënnen verschidden Applikatiounen nei Ufro vun Ärer Client gemaach ginn.
  e.g. LED Beleeg, Bottom Cover, Kuerf oder Schreifweis, Präissblock.

  HËLT: WËLLT EEN BESONDERE MASSATIOUNEN PRODUITEN

   

   

 • Folded Fruit And Vegetable Shelf (Code : Pr-2)

  VEGETABLE FRUIT RICE

  Beautiful vegetables and fruits that are very useful for your health may not be so useful for your wallet. You ask why? Because the markete does not enter, the colorful image of the fruit-vegetable benches that are coming out of us makes us spend more money. When we see colorful vegetables and fruits, we are cheerful and we tend to spend more money. Moreover, we do not feel so bad when we extend our gratuity to the ready-to-eat snacks that are on our shelves when we fill our cartons with healthy ingredients first.

  GEMÜSE FRUCHT REIS

  Schönes Gemüse und Früchte, die sehr nützlich für Ihre Gesundheit sind, sind möglicherweise nicht so nützlich für Ihren Geldbeutel. Warum? Weil der Markete nicht eintritt, lassen uns die bunten Bilder der Obst-Gemüse-Bänke, die aus uns kommen, mehr Geld ausgeben. Wenn wir farbenfrohes Gemüse und Obst sehen, sind wir fröhlich und neigen dazu, mehr Geld auszugeben. Außerdem fühlen wir uns nicht so schlecht, wenn wir unsere Gratifikation auf die fertigen Snacks ausdehnen, die wir in unseren Regalen haben, wenn wir unsere Kartons zuerst mit gesunden Zutaten füllen.

   

  RIZ FRUITS AUX LÉGUMES

  De beaux fruits et légumes très utiles pour votre santé ne sont peut-être pas si utiles pour votre portefeuille. Pourquoi Parce que le marché n’entre pas, l’image colorée des bancs de fruits et légumes qui nous sortent nous fait dépenser plus d’argent. Lorsque nous voyons des fruits et des légumes colorés, nous sommes joyeux et nous avons tendance à dépenser plus d’argent. De plus, nous ne nous sentons pas si mal lorsque nous accordons notre gratuité aux collations prêtes à consommer qui sont sur nos tablettes lorsque nous remplissons d’abord nos cartons avec des ingrédients sains.

   

  ბოსტნეულის ყვავი

  ულამაზესი ბოსტნეული და ხილი, რომელიც ძალიან სასარგებლოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის, არ შეიძლება იყოს სასარგებლო თქვენი საფულე. რატომ? იმის გამო, რომ ბაზარი არ შედის, ხილისა და ბოსტნეულის სკამების ფერადი გამოსახულება ჩვენგან გამოდის უფრო მეტ ფულს. როდესაც ვხედავთ ფერადი ბოსტნეულით და ხილებით, ჩვენ მხიარულნი ვართ და უფრო მეტ ფულს ვხარჯავთ. უფრო მეტიც, ჩვენ არ ვგრძნობთ იმდენად ცუდი, როდესაც ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ხელთ არსებულ მზადყოფნას მზა საჭმელს, რომელიც ჩვენს თაროებზეა დაფუძნებული, როდესაც პირველადი ჯანსაღი ინგრედიენტებია.

   

  אורז פירות וירקות

  ירקות ופירות יפים כי הם מאוד שימושי לבריאות שלך לא יכול להיות כל כך שימושי עבור הארנק שלך. למה? בגלל שהשוק לא נכנס, הדימוי הצבעוני של ספסלי הפירות והירקות שיוצאים מאיתנו גורם לנו להוציא יותר כסף. כאשר אנו רואים ירקות ופירות צבעוניים, אנחנו עליזים ואנחנו נוטים להוציא יותר כסף. יתר על כן, אנחנו לא מרגישים כל כך רע כאשר אנו להאריך את העונג שלנו על חטיפים מוכנים לאכול על המדפים שלנו כאשר אנו ממלאים קופסאות שלנו עם מרכיבים בריאים הראשון.

   

   

   

  -Reyonun alt kısmında plastik ayak kullanıp , zeminle reyon teması min. indirilmiştir.

  -Reyonda kullanılan yöntemle güvenlik max. ulaştırılmıştır.

  -Amortismanı (atıl duruma gelmesi halinde) diger muadillerine göre avantaj saglar.

  -Ergonomisi özel olarak tasarlanmış olup ürüne kolay ulaşılması , ürün tahliyesi ve satışa sunulması açısından ciddi avantaj sunulmuştur.

  -Reyon üç katlı olup alt kısımdan üst kısma ürün çeşitliği saglanmaktadır.

  -Sepetler oksitlenmeye karşı galvaniz çelik saçtan ürütilmektedir.

  -İsteğe bağlı özel uygulamalar yapılabilir.

  Not: Led ,ayna, su fıskiyesi , çekmece , soğutma sistemi , elektronik fiyat etiketi , tekerlek  gibi seçenekler  opsiyonel olarak sunulmaktadır.

 • (Türkçe) Pr-68 Cekmeceli Manav Reyonu

  (Türkçe)

  Cekmeceli Manav Reyonu

  Manavdaki ürünün durumuna göre çekmece yardımıyla yüzey alanını çoğaltmaya veya azaltmaya yarayan manav tezgahıdır. Ortalama yerden 70 cm yükseklikte konumlandırılmış bir hareketli çekmece vardır. Bu çekmece çekilerek  sistem 3 sepete çıkarılabilmektedir.

   

  manav reyonu, manav rafı, market rafı , raf modelleri , ahşap manav reyonu , sebze reyonu ,
  grocery store, grocery shelf, grocery store shelf, shelf models, wood grocery store, vegetable grocery store,
  livsmedelsbutik, livsmedelsbutik hylla, mataffär hylla, hyllmodeller, trä livsmedelsbutik, grönsaksaffär,
  supermarkt, supermarkt plank, supermarkt plank, plank modellen, houten supermarkt, groente supermarkt,
  продуктовый магазин, бакалейная лавка, полка продуктового магазина, модели полки, продуктовый магазин древесины, овощной продуктовый магазин,
  negozio di alimentari, scaffale per alimentari, scaffale per alimentari, modelli di scaffali, negozio di alimentari in legno, negozio di alimentari di verdure,
  baqqal, baqqal şkafı, baqqal şkafı, raf modelləri, taxta baqqal, tərəvəz baqqal,
  магазин за хранителни стоки, рафтове за хранителни стоки, рафтове за хранителни стоки, модели на шелф, магазин за хранителни стоки в дърво,
  siopa grósaera, seilf grósaera, seilf siopa grósaera, samhlacha seilf, siopa grósaera adhmaid, siopa grósaera glasraí,
  食料品店、食料品棚、食料品店棚、棚モデル、木製食料品店、野菜食料品店、
  식료품 점, 식료품 선반, 식료품 점 선반, 선반 모형, 나무 식료품 점, 채소 식료품 점,
  élelmiszerbolt, élelmiszerbolt polc, élelmiszerbolt polc, polc modellek, fa élelmiszerbolt, zöldség-élelmiszerbolt,
  dagligvarebutikk, matbutikk hylle, matbutikk hylle, hylle modeller, tre matbutikk, grønnsak matbutikk,
  mercearia, prateleira do mantimento, prateleira da mercearia, modelos da prateleira, mercearia da madeira, mercearia vegetal,
  продуктовий магазин, продуктовий полк, полиця продуктових магазинів, моделі шельфу, продуктовий магазин для дерева, продуктовий магазин овочів,
  παντοπωλείο, ράφι παντοπωλείου, ράφι παντοπωλείου, μοντέλα ραφιού, ξυλουργείο ξύλου, μπακάλικο λαχανικών,

 • Fruit and vegetable shelf ( Code:Pr 34)

  Manav reyonlarında sınır tanımayan birbirinden güzel tasarımlar Pratik Reyon kalitesiyle buluşmaktadır. Marketler için en önemli konulardan biri modüler sistemlerdir.
  Yaptıgımız sistemler sürekli yenilemeye ve değişime uygundur.

  ESPECIARIAS NICE

  O cheiro das salsichas que falamos no artigo anterior, por um lado, o cheiro de pães recém-assados ​​na seção de produtos de panificação, por um lado, é impossível para o seu estômago a fome. A ciência já provou que as pessoas estão fazendo mais compras em comparação com seu estado de mente aberta. Bem, se você pegasse um pacote dessas tortas quando chegasse aqui, seria ruim? Sim, estamos de volta.

  MÚSICA TEMPO

  Você já notou que andou mais devagar do que você sempre andava por essa música quieta tocando no supermercado? Porque com essa música ela se acalma, não se apressa, você começa a andar nessa temperatura. A melhor coisa a fazer é pegar seus fones de ouvido. Sua música, sua, suas compras …

  CARTÕES DE DESCONTO

  Mesmo se fosse um supermercado que você foi pela primeira vez, perguntando “você tem um cartão de fantasia?” Quando você diz “não”, você imediatamente oferece um cartão gratuito para ajudá-lo, e neste momento minha mente lhe diz o quanto você pode obter um desconto. É bom, claro, mas lembre-se que todas as compras que você comprou são salvas, os anúncios que estão fora do caminho e os descontos são moldados de acordo com seus hábitos de compra.

   

  NICE SPICES

  Запах колбас, о котором мы говорили в предыдущей статье, с одной стороны, запах свежеиспеченного хлеба в разделе хлебобулочных изделий, с одной стороны, для вашего желудка невозможно голодать. Наука уже доказала, что люди делают больше покупок по сравнению с их непредвзятым состоянием. Ну, если у вас есть пакет из этих сухих пирогов, когда вы попадете сюда, было бы плохо? Да, мы снова вернулись.

  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕМПОЗ

  Вы когда-нибудь замечали, что вы шли медленнее, чем вы всегда ходили по этой тихой музыке в супермаркете? Потому что с этой музыкой он успокаивается, не торопится, вы начинаете ходить по этому темпу. Самое лучшее, что нужно сделать, это включить наушники. Ваша музыка, ваша, ваша покупка …

  СКИДКИ

  Даже если бы это был супермаркет, в который вы пошли в первый раз, спрашивая: «У вас была модная карточка?» Когда вы говорите «нет», вы сразу же предлагаете бесплатную карту, чтобы помочь вам, и в этот момент мой разум говорит вам, сколько вы можете получить скидку. Приятно, конечно, но помните, что все приобретенные вами покупки сохранены, реклама, которая находится в стороне, и скидки формируются в соответствии с вашими привычками покупки.

  NICE SPICES

  Запах ковбаси з одного боку, ми вже згадували в попередній статті, запах свіжого хліба в пекарні прохід неможливо не голодний, ваш шлунок з одного боку говорить. Наука вже довела, що люди роблять більше покупок порівняно з їхньою відкритою державою. Що ж, якщо у вас є пакет з цих сухих пирогів, коли ви прийшли сюди, чи було б це погано? Так, ми знову повертаємось.

  МУЗИЧНА ТЕМПОЗУ

  Ви коли-небудь помічали, що ти ходив повільніше, ніж ти завжди пройшов цю тиху музику, яка грала в супермаркеті? Тому що з цією музикою вона заспокоюється, не поспішає, ти починаєш ходити по цій темпі. Найкраще, що потрібно зробити, це увімкнути навушники. Ваша музика, твій, ваш шопінг …

  КНИГИ З ДОКУМЕНТАМИ

  Навіть якщо це був супермаркет, то ви вперше ходили, питаючи “у вас є гарна карта?” Коли ви говорите “ні”, ви негайно пропонуєте безкоштовну картку, щоб допомогти вам, і в цьому місці мій розум говорить вам, скільки ви можете отримати знижку. Образотворче спасибі, звичайно, але ця карта стежити за те, що ви купуєте все, що оголошення проти вас, пам'ятайте, що ви формуються знижки, засновані на ваших купівельних звичок.

  NICE SPICES

  Lukten av korv som vi pratat om i föregående artikel, å ena sidan lukten av nybakade bröd i bageriprodukterna, å ena sidan är det omöjligt för din mage att hungra. Vetenskap har redan visat att människor gör mer shopping jämfört med deras öppet tillstånd. Tja, om du har ett paket från de torra pajerna när du kom hit skulle det vara dåligt? Ja, vi är tillbaka igen.

  MUSIC TEMPOSU

  Har du någonsin märkt att du gick långsammare än du alltid promenerade genom denna tysta musik som spelades i snabbköpet? För med den där musiken lugnar du sig, skyndar inte, du börjar gå på det temp. Det bästa är att få din hörlurar på. Din musik, din, din shopping …

  Rabattkort

  Även om det var en stormarknad gick du till för första gången och frågade “hade du ett fint kort?” När du säger nej, erbjuder du omedelbart ett gratis kort som hjälper dig, och vid det här tillfället berättar mitt sinne om hur mycket du kan få rabatt. Det är fint självklart, men kom ihåg att alla inköp som du har köpt sparas, de annonser som är ute av vägen och rabatterna är formade enligt dina köpvanor.

  SPEZIE BELLE

  L'odore di salsiccia su un lato abbiamo accennato in un precedente articolo, il profumo del pane appena sfornato nel forno navata non impossibile fame, lo stomaco a dire, da un lato. La scienza ha già dimostrato che le persone fanno più acquisti rispetto al loro stato di apertura mentale. Beh, se tu avessi un pacco da quelle torte secche quando sei arrivato qui, sarebbe male? Sì, siamo di nuovo qui.

  MUSIC TEMPOSU

  Hai mai notato che hai camminato più lentamente di quanto hai sempre camminato attraverso questa musica tranquilla suonata al supermercato? Perché con quella musica si calma, non ha fretta, si inizia a camminare su quella temperatura. La cosa migliore da fare è indossare le cuffie. La tua musica, la tua, i tuoi acquisti …

  SCONTI CARTE

  Anche se si trattava di un supermercato per la prima volta, chiedeva “hai una carta di fantasia?” Quando dici “no”, offri immediatamente una carta gratis per aiutarti e, a questo punto, la mia mente ti dice quanto puoi ottenere uno sconto. Bene grazie, naturalmente, ma che questa carta per tenere traccia di ciò che si acquista tutto, gli annunci sono contro di voi, ricordate che si formano gli sconti in base alle abitudini di acquisto.

   

 • Comptoir de fruits et légumes (Code:PR 173)

  - Modüler olup istenildiği zaman ilaveler ve kısaltmalar yapılıp mağazadaki dizayn değişikliklerini uyum saglar
  – Marka , logo , duvar gibi değişik konseptlere renk uyumu sağlaması açısından değişik renklerde avantaj saglamaktadır.
  – Sepet özel tasarım olup ergonomi ve ürün muhafazası acısından uygun dizayn oluşturulmuştur.
  – Özel olarak aynalık tasarlanmış olup reyonu değişik portelerden zengin göstermektedir.
  – Reyonun alt kısmında plastik ayak kullanıp , zeminle reyon teması min. indirilmiştir.
  – Reyonda kullanılan yöntemle güvenlik max seviyeye ulaştırılmıştır.
  – Amortismanı (atıl duruma gelmesi halinde) diğer muadillerine göre avantaj saglar.
  – Ergonomisi özel olarak tasarlanmış olup ürüne kolay ulaşılması , ürün tahliyesi ve satışa sunulması açısından ciddi avantaj sunulmuştur.
  – Reyon üç katlı olup alt kısımdan üst kısma ürün çeşitliği saglanmaktadır.
  – Sepetler oksitlenmeye karşı galvaniz çelik saçtan üretilmektedir.
  – İsteğe bağlı özel uygulamalar yapılabilir.

  Not: Led ,ayna, su fıskiyesi , çekmece , soğutma sistemi , elektronik fiyat etiketi , tekerlek gibi seçenekler opsiyonel olarak sunulmaktadır.

   

  – Il est modulaire et il est possible de faire des ajouts et des abréviations à la demande et d'adapter les modifications de conception dans le magasin.
  – Différents concepts tels que la marque, le logo, le mur, etc. offrent des avantages de couleurs différentes en termes d’adaptation des couleurs.
  – Le panier est spécialement conçu et conçu de manière ergonomique et adapté à la protection des produits.
  – Miroir spécialement conçu et montre la lotion riche en différents portails.
  – Utilisez un pied en plastique au bas de l'appareil et posez le sol sur le côté de la section min. Il a été réduit.
  – Le niveau de sécurité a été atteint avec la méthode utilisée au Reydon.
  – L'amortissement (en cas d'inactivité) constitue un avantage par rapport à d'autres contreparties.
  – L'ergonomie a été spécialement conçue pour offrir un avantage sérieux en termes de facilité d'accès au produit, d'évacuation du produit et de vente.
  – Il y a trois étages dans le département et la variété de produits est fournie de bas en haut.
  – Les paniers sont fabriqués à partir de tôles d'acier galvanisées contre l'oxydation.
  – Des applications personnalisées peuvent être effectuées sur demande.

  Remarque: les options telles que LED, miroir, fontaine à eau, tiroir, système de refroidissement, étiquette de prix électronique, roue sont disponibles en option.
  VENTES PAR AFFAIRES

  En s'opposant aux appels de tous les aliments nuisibles, vous avez pris vos besoins et êtes venus sur le rivage. Vous faites face à un nouveau test. Il se tient à côté de la barre de chocolat où vous tournez la tête trois fois et pourquoi vous ne pouvez pas résister à cette fois. C'est ce qu'on appelle “l'épuisement de l'ego”. Vos sources de contrôle sont déjà limitées et consommées au fil du temps. Lorsque vous dites “Nous sommes arrivés à Kas, maintenant nous sommes à l'aise”, vous êtes pris au dépourvu.

  DAR KASA CORRIDOR

  Il a quitté le côté droit de la jonque qui causent toujours d'une grande partie du couloir étroit du châssis, pour mettre les choses inutiles que vous ne pouviez pas trouver l'endroit où vous souhaitez partir à la dernière minute sans avoir nécessairement à cibler votre achat.

  – این مدولار است و ممکن است هنگام اضافه کردن و اضافه کردن لغات و تغییرات طراحی در فروشگاه
  – مفاهیم مختلف مانند نام تجاری، آرم، دیوار، و غیره مزایا را در رنگ های مختلف از لحاظ سازگاری رنگ ارائه می دهند.
  – سبد مخصوص طراحی و طراحی ارگونومیک و مناسب برای حفاظت از محصول است.
  – آینه مخصوص طراحی شده و لوسیون غنی در پورتال های مختلف را نشان می دهد.
  – از یک پای پلاستیکی در پایین دستگاه استفاده کنید و کف را به سمت بخش min تنظیم کنید. این است کاهش می یابد.
  – سطح امنیتی با روش مورد استفاده در Reydon رسیده است.
  – استهلاک (در صورت وضعیت بیکار) یک مزیت نسبت به دیگر همکاران فراهم می کند.
  – ارگونومی به طور خاص طراحی شده است تا مزایای جدی را در زمینه دسترسی آسان به محصول، تخلیه محصول و فروش ارائه دهد.
  – در بخش سه طبقه وجود دارد و انواع محصول از پایین به بالا ارائه می شود.
  – سبد از ورق فولاد گالوانیزه در برابر اکسیداسیون تولید می شود.
  – برنامه های سفارشی را می توان بر اساس درخواست ساخته شده است.

  توجه: گزینه هایی مانند LED، آینه، چشمه آب، کشو، سیستم خنک کننده، برچسب قیمت الکترونیکی، چرخ به صورت اختیاری در دسترس هستند.
  فروش با کسب و کار

  با مخالفت با فراخوانی همه مواد مضر، شما نیازهای خود را گرفتید و به ساحل رسیدید. شما با یک آزمایش جدید روبرو هستید. او در کنار نوار شکلات قرار دارد که سه مرتبه سر خود را روشن می کنید و چرا نمی توانید در این زمان مقاومت کنید. این “تخریب انسانی” نامیده می شود. منابع کنترل شما در حال حاضر محدود هستند و در طول زمان مصرف می شوند. وقتی می گویید “ما به کاس آمدیم، حالا ما راحت هستیم” شما سرقت می شوید.

  دار کاسا کریدور

  او به سمت چپ در سمت راست از آشغال که به طور مداوم از بسیاری از راهرو باریک از شاسی باعث، برای قرار دادن چیزهای غیر ضروری که شما می تواند به جای شما می خواهید به ترک در آخرین لحظه بدون نیاز لزوما به هدف قرار دادن خرید خود را پیدا کند.

   

  – Ito ay modular at posible na gumawa ng mga dagdag at mga daglat kapag hiniling at upang iakma ang mga pagbabago sa disenyo sa tindahan
  – Iba't-ibang mga konsepto tulad ng tatak, logo, pader, atbp ay nagbibigay ng mga pakinabang sa iba't ibang kulay sa mga tuntunin ng pagbagay ng kulay.
  – Basket ay espesyal na dinisenyo at ergonomically dinisenyo at angkop para sa proteksyon ng produkto.
  – Espesyal na dinisenyo mirror at ipakita ang losyon na mayaman sa iba't ibang mga portal.
  – Gumamit ng plastik na paa sa ilalim ng yunit at itakda ang sahig sa gilid ng seksyon min. Ito ay nabawasan.
  – Ang antas ng seguridad ay naabot sa paraan na ginamit sa Reydon.
  – Ang depreciation (sa kaganapan ng isang idle sitwasyon) ay nagbibigay ng isang kalamangan sa iba pang mga katapat.
  – Ang ergonomya ay espesyal na idinisenyo upang mag-alok ng malubhang kalamangan sa mga tuntunin ng madaling pag-access sa produkto, paglilikas ng produkto at mga benta.
  – May tatlong palapag sa departamento at ang iba't ibang produkto ay ibinibigay mula sa ibaba hanggang sa tuktok.
  – Mga basket ay ginawa mula sa galvanized bakal sheet laban sa oksihenasyon.
  – Maaaring gawin ang mga custom na application kapag hiniling.

  Tandaan: Ang mga opsyon tulad ng LED, salamin, fountain ng tubig, drawer, paglamig system, electronic price tag, wheel ay opsyonal na magagamit.
  SALES BY BUSINESS

  Sa pagsalungat sa mga tawag ng lahat ng mapanganib na pagkain, kinuha mo ang iyong mga pangangailangan at dumating sa baybayin. Ikaw ay nakaharap sa isang bagong pagsubok. Siya ay nakatayo sa tabi ng chocolate bar kung saan mo ibinalik ang iyong ulo ng tatlong beses at kung bakit hindi mo maaaring labanan ang oras na ito. Ito ay tinatawag na “ego depletion”. Ang iyong mga mapagkukunan ng kontrol ay limitado at natupok sa paglipas ng panahon. Full “Kami ay hindi na kumportable sa safe oh” kapag sinabi mong ikaw hunted kulang sa alaga.

  DAR KASA CORRIDOR

  Siya iniwan ang kanang bahagi ng junk na palagiang maging sanhi ng karamihan sa makipot na corridor ng tsasis, upang ilagay ang mga hindi kinakailangang mga bagay na hindi mo mahanap ang mga lugar na gusto mong umalis sa huling minuto nang hindi na kinakailangang kinakailangang upang i-target ang iyong pagbili.

 • PR 79 – Orta Alan Manav Reyonu

  (Türkçe)

  marketlerin özellikle girişinde kullanılan ve karşılama amaçlı dizayn edilmiş manav tezgahlarıdır.

   

  manav reyonu, manav rafı, market rafı , raf modelleri , ahşap manav reyonu , sebze reyonu ,
  grocery store, grocery shelf, grocery store shelf, shelf models, wood grocery store, vegetable grocery store,
  livsmedelsbutik, livsmedelsbutik hylla, mataffär hylla, hyllmodeller, trä livsmedelsbutik, grönsaksaffär,
  supermarkt, supermarkt plank, supermarkt plank, plank modellen, houten supermarkt, groente supermarkt,
  продуктовый магазин, бакалейная лавка, полка продуктового магазина, модели полки, продуктовый магазин древесины, овощной продуктовый магазин,
  negozio di alimentari, scaffale per alimentari, scaffale per alimentari, modelli di scaffali, negozio di alimentari in legno, negozio di alimentari di verdure,
  baqqal, baqqal şkafı, baqqal şkafı, raf modelləri, taxta baqqal, tərəvəz baqqal,
  магазин за хранителни стоки, рафтове за хранителни стоки, рафтове за хранителни стоки, модели на шелф, магазин за хранителни стоки в дърво,
  siopa grósaera, seilf grósaera, seilf siopa grósaera, samhlacha seilf, siopa grósaera adhmaid, siopa grósaera glasraí,
  食料品店、食料品棚、食料品店棚、棚モデル、木製食料品店、野菜食料品店、
  식료품 점, 식료품 선반, 식료품 점 선반, 선반 모형, 나무 식료품 점, 채소 식료품 점,
  élelmiszerbolt, élelmiszerbolt polc, élelmiszerbolt polc, polc modellek, fa élelmiszerbolt, zöldség-élelmiszerbolt,
  dagligvarebutikk, matbutikk hylle, matbutikk hylle, hylle modeller, tre matbutikk, grønnsak matbutikk,
  mercearia, prateleira do mantimento, prateleira da mercearia, modelos da prateleira, mercearia da madeira, mercearia vegetal,
  продуктовий магазин, продуктовий полк, полиця продуктових магазинів, моделі шельфу, продуктовий магазин для дерева, продуктовий магазин овочів,
  παντοπωλείο, ράφι παντοπωλείου, ράφι παντοπωλείου, μοντέλα ραφιού, ξυλουργείο ξύλου, μπακάλικο λαχανικών,

 • Racked Fruit And Vegetable Shelf

  The grocery counter has a drawer and is positioned in a mirrorless structure. In this case, the image behind the mirror is not closed and the system continues to the drawer structure.

  The chemical properties of pesticides are different. For example, it is not known what kind of pesticide is used in the apple, so it is best to wash it with plenty of water and peel it off. Fruits that can not be robbed like strawberries need to consume their organs. In our country, vegetables, fruits and especially green leafy vegetables are washed with circulating water. However, some pesticides become more active in circulating water and become harmful. It is not known which pesticide is used in which vegetables and fruit, so they should not be washed in circulating water. Although it is not possible to purify vegetables and fruits completely from agricultural medicine, it is the most proper cleaning method to wash with clear water and especially to keep the green leaves in the water.

  WHICH DIRECTIONS HAVE A WAY?
  Pesticide species; insects, rodents, weeds, fungus and four main titles are produced and there are close to 100 commercial forms. Pesticides are contaminated with soil, water and polluted according to their water solubility properties. Cancer and liver, kidney and neurological diseases can occur in people who have been exposed to pesticides for a long time. In this year's edition of the American Journal of Psychiatry, a relationship between the amount of pesticide in the mother and autism was identified. Pesticides are also among the causes of infertility.
  It was known that consuming high amounts of fruit and vegetables reduced breast cancer risk. The scope of this research has now been expanded and it has turned out that some fruit and vegetable varieties are more effective at reducing breast cancer risk than others.

  In a study published in the International Cancer Journal, researchers conducted a survey of 182,145 women with a risk of invasive breast cancer (spreading breast cancer) to identify the link between eating habits and cancer risk. The researchers followed the women for a period of approximately 24 years (10,911 women had invasive breast cancer). Scientists who monitor health, nutrition and behavioral variables say they have 11 percent less breast cancer risk than 2.5 servings (up to a cup) of 5.5 servings per day of fruit and vegetable eaters. This result is a great proposition especially for the most insidious types of breast cancer.

 • Obst und Gemüse Regale

  Fruchtnektar ist die am meisten konsumierte Kategorie

  „Auch als allgemeine Beschreibung für jedes Getränk verwendet wird Obst in der Alltagssprache enthält,“ Saft „Definition ist ein Ausdruck von ursprünglich Gesetzen bestimmt, Fruchtrate nach türkischem Lebensmittelkodex ist zu 100 Prozent, ist ganz ein Getränk Frucht aus,“ Dimes er Marketing Director Emotions Süleymanoğlu „jede Frucht, 100 Prozent Saft ist für die Verarbeitung nicht geeignet. mit sauren Geschmack als natürliche oder Konsistenz von dunkelen Früchten, die aufgrund ihrer Struktur nicht geeignet hergestellt und in einem Stück von 100 Prozent Saft. solche Früchte, eine bestimmte Menge an Verarbeitung verbraucht werden mit Wasser verdünnt und den Geschmack von Zucker hinzugefügt, um das Gleichgewicht zu schützen. Dies nennt man Fruchtnektar. die Menge an Zucker durfte den Nektar hinzugefügt werden und den Mindestfruchtgehalt ist gesetzlich als türkische Lebensmittelkodex. Fruchtnektar Fruchtsätze ermittelt, 25-99 Prozent, da in Abhängigkeit von der Frucht Raten je Das Fleisch auf der Verpackung ist Auf diese Weise wird bei Katzen. Auf der anderen Seite gewissermaßen so unterschiedlicher Fruchtgeschmack mit Früchten oder Zucker kann anstelle der Mischung 100 aus dem Saft verwendet werden, erhalten ist auch möglich, zu erhalten mehr Saft angegeben. Fruchtgeschmack ist 10 Prozent und darunter in Getränken mit Fruchtgeschmack “, sagte er.

  100 Prozent Fruchtsäfte, dass nur hinzufügen, besteht aus Fruchtsaft, Zucker, Konservierungsstoffe oder dass Additiv umfasst, dass Süleymanoğlu, „100 Prozent Säfte, am nächsten ist, die Frucht der Felder zu werden. Wir gerupft nicht wie die Frucht Zweig zu essen, aber 100 Prozent Fruchtsäfte, alle Früchte auch, dass überall. gesunde und funktionelle Produkte Linie das Bewusstsein, das Interesse der Verbraucher in der heutigen werden kann verbraucht bietet und dass 100 Prozent Fruchtsäfte steigt „, sagte er. Der Nektar Laut unabhängiger Forschung am meisten konsumierte Kategorie erklärt, dass Süleymanoğlu Worte weiter wie folgt: „Auf der anderen Seite, Pfirsiche, Kirschen, Aprikosen, unsere Verbraucher großes Interesse an der Orangensaft zeigen, gemischte Säfte so viel verbraucht“

  Lasst uns die Frucht selbst konsumieren

  Obst, natürliche Vitamine wegen der Inhaltsstruktur, Mineralstoffe und Ballaststoffe (Zellstoff), die Ressourcen, die somit das Immunsystem des einzelnen stärken, den Körper von Toxinen Elemente sauber ist auch tuter Food Commission Präsident besagt, dass unnötige Energiezufuhr verhindert, indem der Blutzucker regulierenden Ayse Cengiz sagte er sollte nicht seine Frucht als Priorität verzehrt werden . Dschingis über frisch Fruchtsaftkonsum drückte: „Wir haben hier eine schlechte verbrauchen Getränke aus dem Fruchtfleisch muss auch wäre in der oxidierten Vitamin betrachten bei Raumtemperatur in Abhängigkeit von den Verlusten Wartezeit“, sagte er. Ready, verarbeitet und die damit verbundene industrieller Verbrauch von Fruchtsaft, „Der Zuckergehalt dieser Gruppe ist bereit, Säfte, Aromen, Zusatzstoffe Gehalt sehr hoch ist. Wir raten Ihnen nicht, an einer bewussten Ernährung teilzunehmen, es sei denn, Sie müssen dies tun. Nur eben nicht bereit Säfte, ein einfacher Zucker (weißer Tafelzucker) nicht stattfinden, da es alle Lebensmittel in unserer täglichen Ernährung enthält. Vor allem das Kind ist für die Altersgruppe nicht gesund “, sagte er. Dschingis seine Worte fort wie folgt: „Die Verbraucher von heute nicht mehr die Notwendigkeit zu prüfen, nicht nur für den Verbrauch, wenn die Nahrung der Wahl, sondern auch der Gehalt an Nährstoffen in den ausgewählten Lebensmitteln, untersucht es die Beziehung mit der Gesundheit und nutzt dementsprechend bevorzugt. Das heißt, dass das Bewusstsein für den Verbrauch von Lebensmitteln durch unterschiedliche Prioritäten geprägt ist. Die Zahl der Verbraucher, die Obst bevorzugen, steigt und wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Unternehmen, die solche Lebensmittel herstellen, sollten gesündere Lebensmittel und Fruchtsäfte produzieren, wobei die Erwartungen und Trends der Verbraucher berücksichtigt werden. In den letzten Jahren sind die bewussten Konsumgewohnheiten und -trends der Verbraucher zunehmend sichtbar und weit verbreitet. ”

  Wir können Fruchtsaft gesund machen

  7-70 jeder oft verbraucht Fruchtsaftgehalt und Gewichtszunahme durch die Menge des Verbrauchs und der könnte einige gesundheitliche Probleme Dietician Verlangen hart, verpackt oder frisch gepresste sogar Vitamin C auslösen, vor allem in den Inhalt während des Prozesses, obwohl Fruchtsäfte, Antioxidantien und Fasergehalt deutlich verlieren er sagte. Hart, “ein Durchschnitt von 25-30 Gramm Leben während des Tages braucht Ihren Körper. Wenn die Menge an Ballaststoffen, die wir täglich benötigen, abnimmt, werden sowohl Gesundheitsprobleme als auch Gewichtszunahme ausgelöst. Es wird Ihr Gefühl des Wohlballaststoffreiche Ernährung zu unterdrücken und mehr zu essen, als Sie ein Gefühl der Sättigung für eine lange Zeit erstellen. Bis Sie Sie Fruchtsaft gehen auch verbrauchen kauen wird Raum Sättigung Signal an das Gehirn „, sagte er. Hart, „Appetite die ganze Frucht nach einem Artikel in der Zeitschrift trinkt das Wasser aus der Frucht veröffentlicht zu konsumieren oder es wird uns die gleichen Kalorien. Aber wenn wir uns entscheiden, Obst als Mahlzeit zu trinken, reduzieren wir die Menge an Kalorien, die wir am nächsten Tag erhalten, um 15 Prozent. Natürlich ist dies der Inhalt der Faser in der Fruchtbarkeit. Wegen der Abnahme des Fasergehalts und der glykämische Indexwert des Wassers steigt ebenfalls an, was sich negativ auf Ihren Blutzucker auswirken kann. 1 Orange ist durchschnittlich 60 Kalorien, 3 Orange für 1 Glas Orangensaft wird ausgegeben. Darüber hinaus ist der glykämische Index von Orangensaft höher als die Orange selbst. Natürlich können wir den Fruchtsaft gesünder machen. Wir können Obst mischen, anstatt es zu quetschen, wir können Gemüse hineingeben. Zitronensaft oder, wenn möglich, Kokosnusssaft können dem Gemüse hinzugefügt werden, um den Geschmack des Saftes nicht zu verändern. Blutzucker, Ölsaaten in für die schnelle Aktualisierung oder eine kleine Menge der Lage, Nüsse zu können „sagte er.“ Es frisch Zweck ist Saft trinken Vitamin „Vitamin-Bar zu gequetscht, Hotel, Restaurant, Café, Einkaufszentren, Supermärkte und Lebensmittel Gänge, Unterhaltungs- und Einkaufszentren , Schlafsäle, Universitäten, dass Saft Buffet als Orte sagen Maschine Cancan Obstpressen Marketing und Sales Manager Melih Saddler hatte, dass die Entsaften Maschine auf ihrer Website für alle Früchte sagte für Entsaften. Saddler „, konzentriert Bereit Säfte in der Regel mit Zusatzstoffen geschützt gehalten wird, und kann sich auf mehrere Phasen durch zusammen mit unterliegen, wenngleich hygienische Umgebung Kontrolle hergestellt werden, obwohl sie während dieser Vorgänge ignoriert oder anti hygienische Verarbeitung Verpackung Lebensmittel Umwelt wird. Außerdem liegt das Vitamin-Leben der frischen Früchte im Bereich von 20 bis 25 Minuten nach dem Auspressen. Nach dieser Minute beginnt der wartende Saft seine Vitamineigenschaften zu verlieren. Verpackte Fruchtsäfte behalten mit speziellen Zusätzen für eine gewisse Zeit ihren Geschmack, können aber keine Vitamine erhalten. Dadurch hat frisch gepresster Fruchtsaft seine Bedeutung für die Gesundheit erhöht. im Alter von dem Saft im Kühlschrank trinkt nur zu kühlen gemeint sind, frisch gepresste Fruchtsäfte trinken bei Einnahme von Vitaminen richtet „, sagte er.

 • Obst Und Gemuse Regale (Code: Pr-84)

  8 Mevaning tanangiz uchun foydasi

  Kuniga kamida 5 ta meva va sabzavotni tanangizni kuchli va sog'lom saqlash uchun ovqatlanish muhim. Shunday qilib, tanangiz zarur vitaminlarga va oziq moddalariga ega bo'lishi kerak.

  Dietologlarga ko'ra, agar sog'ligingizni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, har kuni foydali meva iste'mol qilishingiz kerak.

  Barcha mevalar sog'lom bo'lishiga qaramasdan, boshqalarga nisbatan ko'proq foyda keltiradi. Mana bu sizning ratsioningizga kiritadigan mevalar.

  Bizning ushbu maqolimizda sizga yaxshi sog'liq va uzoq umr ko'rish uchun eng foydali 8 meva deb aytamiz.

  1. Avakado
  Ko'pchilik avokadoning meva ekanligini inkor etmoqda, ammo haqiqatan ham! Va avakado nafaqat atrofdagi eng yaxshi mevalardan biri, balki u sizning tanangiz har kuni talab qilayotgan ko'plab ozuqa moddalarini o'z ichiga olgan mevadir.

  Ba'zi odamlar avokadolarni iste'mol qilishni afzal ko'rmaydilar, chunki ular tarkibidagi yog'lar tufayli og'irlik qilishadi deb o'ylashadi. Ammo avakado moylari sog'lom va aslida muvozanatli tarzda kilogramm yordam beradi.

  Sog'lom miqdorda o'simlik oqsillari, tolalar, vitaminlar, minerallar va yog'li kislotalarni olish uchun har kuni yarim avokadadan yeydik.

  2. Hindiston yong'og'i
  Tabiatning mo''jizalaridan biri bo'lgan hindiston yong'og'i odamlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Ham shirin, ham hindiston yong'og'i mevalari juda to'yimli va ayni paytda juda ajoyib.

  Hindiston yong'og'i mevasini kokos sutini tayyorlash uchun ishlatish mumkin va tolalar kukilar yoki xamir ovqatlarida baholanishi mumkin.

  Qo'shimcha sof kokos moyi shuningdek, oziqlantiruvchi va sochli sochlar uchun mukammal kosmetik mahsulot sifatida ham parhez qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin.

  3. Ananas

  Ananas yog'lari va oqsillarni uning tozalash va tozalash xususiyatlariga ega oshqozonini yaxshilaydi. Bundan tashqari, suyuqlikni saqlab qolishdan saqlaydi va toksinlarni olib tashlaydi.

  Oshqozon reflyuksiyasi hazmsizlik va kabızlığa qarshi kurash uchun foydalanish mumkin. Go'sht yoki baliqni iste'mol qilgandan keyin u yaxshi ketadi.

  4. Papayya
  Papayya ham ovqat hazm qilish fermentlarini o'z ichiga olgan tropik meva. Bu ichak parazitlari uchun mukammal yechimdir. Ayniqsa, agar siz urug'larni iste'mol qilsangiz ta'sirlarni ko'rishingiz mumkin.

  C vitamini va beta-karotinning yuqori darajalari tufayli bu meva uyali qarishni oldini olishga yordam beradigan mukammal antioksidant hisoblanadi.

  Misol uchun, ananas va papayya bilan murabbo, mazali taom sifatida tayyorlashingiz mumkin. Ovqat hazm qilish tizimida yallig'lanishni oldini olish uchun siz bu ichimlikni har kuni nonushta qilishdan oldin ichishingiz mumkin.

  5. Apple

  Apple: barcha mevali qahramonlar. Odatiy meva bo'lsa-da, shifokorlar kuniga bir olma eyishni maslahat beradilar. Shuning uchun ularga tashrif buyurishingiz shart emas. Apple tanaga muvozanatni ta'minlaydi va buyurtma beradi. Bundan tashqari, o'rtacha narxda ham topish oson.

  Apple tabiiy antiasid bo'lib, siydik yo'llari va oshqozon-ichak traktiga yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Eng muhimi, organik olma sotib olishdir, shuning uchun ichki rohat bilan tolaga boy boyliklar ham bahramand bo'lishingiz mumkin.

  Limon
  Tsitrus mevalari tananing mudofaa mexanizmlarini mustahkamlaydi va tanani tozalaydi.

  Limon, tsitrus mevalarining birinchi navi sifatida toksinlar va suyuqliklardan qutulish, jigar va buyrak vazifalarini tartibga solish va, eng avvalo, organizmning gidroksidi darajasini saqlab qolish uchun iste'mol qilinishi mumkin. Limon deyarli har qanday kasallikdan himoya qiladi.

  Bundan tashqari, limon qobig'i ham sog'liq uchun foydalidir. Tabiiyki, ular organik ekan.

  Nonushta oldidan har kuni ertalab limon sharbati bilan stakan suv ichish kerak.

  7. Greyfurt

  Ko'pchilik kislotali va achchiq ta'mi tufayli greyfurtni yoqtirmaydi. Biroq, bu ta'mga greyfurt ichidagi jigar uchun foydali oziq moddalarining namoyon bo'lishidir. Ma'lumki, toksinlarni tozalash uchun jigar qoni ma'suliyatlidir.

  Greyfurt ham suyuqlikni ushlab qolish uchun kurashadi va buyrak vazifasini yaxshilashda juda samarali.

  Yotib ketishdan oldin har kuni yarim yoki to'liq greyfurt yeyish. Bir necha kun ichida farqni ko'rasiz.

  8. Uzum
  Uzum eng foydali mevalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda uzum yadrosi yog'i va resveratrol sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

  Organik uzumni qobig'i va yadrolari bilan iste'mol qilishdan ko'ra arzonroq. Bundan tashqari, ularni mazali yangi uzum sharbati qilish uchun suv bilan aralashtirishingiz mumkin. Uzumni tozalash, xolesterin darajasini pasaytiradi va saratonga qarshi xususiyatlarga ega. Bu ichak uchun to'rtta ko'rsatkich.

  8 frutos úteis para o seu corpo

  É importante comer pelo menos 5 frutas e vegetais por dia para manter seu corpo forte e saudável. Assim, seu corpo precisa das vitaminas e nutrientes necessários.

  Segundo os nutricionistas, se você quer proteger sua saúde, deve comer frutas que são úteis todos os dias.

  Embora todas as frutas sejam saudáveis, algumas se beneficiam mais do que outras. Aqui estão os frutos que você deve incluir em sua dieta.

  Em nosso artigo atual, nós lhe diremos quais são as 8 frutas mais úteis para uma boa saúde e longevidade.

  1. Abacate
  Muitas pessoas ignoram o fato de que abacate é fruta, mas de fato! E o abacate não é apenas uma das frutas mais saudáveis, mas também é uma fruta que contém a maior parte dos nutrientes que o seu corpo quer todos os dias.

  Algumas pessoas não preferem comer abacates porque acham que vão ganhar peso por causa da gordura que contêm. Mas os óleos de abacate são saudáveis ​​e ajudam a perder peso de forma equilibrada.

  Coma meio abacate todos os dias para obter quantidades saudáveis ​​de proteínas vegetais, fibras, vitaminas, minerais e ácidos graxos.

  2. Coco
  O coco, uma das maravilhas da natureza, está se tornando cada vez mais popular entre as pessoas. Tanto o suco quanto o fruto do coco são muito nutritivos e ao mesmo tempo incrivelmente deliciosos.

  O coco pode ser usado para fazer leite de coco e fibras aumentadas podem ser avaliadas em biscoitos ou doces.

  Óleo de coco extra puro também pode ser usado como um suplemento dietético como um excelente produto cosmético para cabelos comestíveis e com pele.

  3. Abacaxi

  Melhora a digestão de óleos e proteínas de abacaxi com suas propriedades de limpeza e purificação. Também protege contra a retenção de fluidos e remove as toxinas.

  Refluxo ácido pode ser usado para combater a indigestão e constipação. Vai muito bem depois de comer carne ou peixe.

  4. Mamão
  O mamão também é uma fruta tropical que contém enzimas digestivas. É a solução perfeita para parasitas intestinais. Especialmente se você come as sementes, você pode ver os efeitos.

  Graças aos seus altos níveis de vitamina C e beta-caroteno, esta fruta é um excelente antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento celular.

  Por exemplo, você pode preparar um smoothie com abacaxi e mamão como uma receita deliciosa. Você pode beber esta bebida todos os dias antes do café da manhã para evitar a inflamação no sistema digestivo.

  5. Apple

  Apple: Rainha de todas as frutas. Mesmo sendo uma fruta comum, os médicos recomendam comer uma maçã por dia. Então você não precisa visitá-los. A Apple fornece equilíbrio ao corpo e traz ordem. Também é muito fácil encontrar a um preço razoável.

  A maçã é um antiácido natural e tem efeitos anti-inflamatórios no trato urinário e no trato digestivo. O importante é comprar maçãs orgânicas, para que você também possa desfrutar das cascas ricas em fibras com o conforto interior.

  6. Limão
  As frutas cítricas fortalecem os mecanismos de defesa do corpo e limpam o corpo.

  Limão, cítrico a partir da primeira linha, para se livrar de toxinas e fluidos para regular a função do fígado e rim e, acima de tudo, pode ser consumido para manter os níveis alcalinos no corpo. O limão fornece proteção contra quase todas as doenças.

  Além disso, as cascas de limão também são benéficas para a saúde. Claro, desde que sejam orgânicos.

  Todas as manhãs antes do café da manhã você deve beber um copo de água com suco de limão.

  7. Grapefruit

  Muitas pessoas não gostam de grapefruit devido ao sabor ácido e amargo. No entanto, este sabor é um indicador de nutrientes úteis para o fígado em toranja. Como você sabe, o sangue do fígado é responsável pela purificação de toxinas.

  Toranja também combate a retenção de líquidos e é muito eficaz na melhoria da função renal.

  Coma metade ou uma grapefruit toda noite antes de ir para a cama. Em poucos dias você verá a diferença.

  8. Uvas
  As uvas são uma das frutas mais benéficas. Hoje, o óleo de semente de uva e o resveratrol são comercializados como poções de saúde.

  É mais barato do que comer uvas orgânicas com casca e amêndoas. Você também pode misturá-los com água para fazer um delicioso suco de uva fresco. A uva é um limpador, reduz os níveis elevados de colesterol e tem propriedades anti-câncer. É um ponteiro de quatro para os intestinos.

   

 • Fruit And Vegetables Shelves (Code : Pr-33 )

  8 frutti utili per il tuo corpo

  È importante mangiare almeno 5 frutta e verdura al giorno per mantenere il corpo sano e forte. Pertanto, il tuo corpo ha bisogno delle necessarie vitamine e sostanze nutritive.

  Secondo i nutrizionisti, se vuoi proteggere la tua salute, dovresti mangiare frutta che è utile ogni giorno.

  Sebbene tutti i frutti siano sani, alcuni beneficiano più degli altri. Ecco i frutti che dovresti includere nella tua dieta.

  Nel nostro presente articolo, vi diremo quali sono gli 8 frutti più utili per una buona salute e longevità.

  1. Avocado
  Molte persone ignorano il fatto che l'avocado è frutto, ma in effetti! E l'avocado non è solo uno dei frutti più sani in circolazione, ma è anche un frutto che contiene la maggior parte dei nutrienti che il tuo corpo desidera ogni giorno.

  Alcune persone non preferiscono mangiare avocado perché pensano che guadagneranno peso a causa del grasso che contengono. Ma gli oli di avocado sono sani e in realtà aiutano a perdere peso in modo equilibrato.

  Mangiare mezzo avocado ogni giorno per ottenere una buona quantità di proteine ​​vegetali, fibre, vitamine, minerali e acidi grassi.

  2. Cocco
  Il cocco, una delle meraviglie della natura, sta diventando sempre più popolare tra le persone. Sia il succo che il frutto del cocco sono molto nutrienti e allo stesso tempo incredibilmente deliziosi.

  I frutti di cocco possono essere utilizzati per fare il latte di cocco e le fibre aumentate possono essere valutate in biscotti o pasticcini.

  L'olio di cocco purissimo può anche essere usato come integratore alimentare come eccellente prodotto cosmetico per i capelli commestibili e con la pelle.

  3. Ananas

  Migliora la digestione di oli e proteine ​​di ananas con le sue proprietà purificanti e depurative. Protegge anche contro la ritenzione di liquidi e rimuove le tossine.

  Reflusso acido può essere utilizzato per combattere l'indigestione e la stitichezza. Va benissimo dopo aver mangiato carne o pesce.

  4. Papaya
  La papaia è anche un frutto tropicale contenente enzimi digestivi. È la soluzione perfetta per i parassiti intestinali. Soprattutto se mangi i semi puoi vedere gli effetti.

  Grazie ai suoi alti livelli di vitamina C e beta-carotene, questo frutto è un eccellente antiossidante che aiuta a prevenire l'invecchiamento cellulare.

  Ad esempio, puoi preparare un frullato con ananas e papaya come una deliziosa ricetta. Puoi bere questa bevanda tutti i giorni prima di colazione per prevenire l'infiammazione dell'apparato digerente.

  5. Apple

  Apple: regina di tutti i frutti. Anche se è un frutto normale, i medici raccomandano di mangiare una mela al giorno. Quindi non è necessario visitarli. Apple fornisce equilibrio al corpo e porta ordine. È anche molto facile da trovare a un prezzo ragionevole.

  La mela è un antiacido naturale e ha effetti anti-infiammatori sul tratto urinario e sul tratto digestivo. L'importante è comprare mele biologiche, in modo da poter godere anche dei gusci ricchi di fibre con il comfort interno.

  6. Limone
  Gli agrumi rafforzano i meccanismi di difesa del corpo e purificano il corpo.

  Il limone, come primo agrume, può essere consumato per eliminare tossine e liquidi, per regolare le funzioni epatiche e renali e soprattutto per mantenere i livelli alcalini del corpo. Il limone offre protezione contro quasi tutte le malattie.

  Inoltre, i gusci di limone sono anche benefici per la salute. Certo, finché sono organici.

  Ogni mattina prima di colazione dovresti bere un bicchiere d'acqua con succo di limone.

  7. Pompelmo

  A molte persone non piace il pompelmo a causa del gusto acido e amaro. Tuttavia, questo gusto è un indicatore di nutrienti utili per il fegato nel pompelmo. Come sapete, il sangue del fegato è responsabile della purificazione delle tossine.

  Il pompelmo combatte anche la ritenzione idrica ed è molto efficace nel migliorare la funzionalità renale.

  Mangia metà o un pompelmo intero ogni sera prima di andare a letto. In pochi giorni vedrai la differenza.

  8. Uva
  L'uva è uno dei frutti più benefici. Oggi l'olio di semi d'uva e il resveratrolo sono commercializzati come pozioni per la salute.

  È più economico che mangiare uve biologiche con buccia e gherigli. Puoi anche mescolarli con l'acqua per creare un delizioso succo d'uva fresco. L'uva è un detergente, abbassa i livelli di colesterolo alto e ha proprietà anti-cancro. È un quattro punte per l'intestino.

 • (Türkçe) Pr-36 Çift Modül Manav Tezgahı

  (Türkçe)

  Özellikle dar alanlarda manav reyonu kullanmak için pr-36 sistemi dizayn edilmiştir. Bu reyon tekerlekli olup hareketli bir reyondur.